Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) alkotmánya szerint a szervezet „a béke és biztonság fenntartását segíti elő azáltal, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra révén szorosabbra fűzi a nemzetek közötti együttműködést, abból a célból, hogy faji, nemi, nyelvi vagy vallási megkülönböztetés nélkül, mindenki számára világszerte biztosítsa az igazság, a törvény és ama emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását, amelyeket az Egyesült Nemzetek Alapokmánya az összes népek javára elismer”. A szervezet az oktatás, a természettudományok, a társadalomtudományok, a kultúra, valamint a kommunikáció és információ területén fejti ki tevékenységét. Az UNESCO programjai középpontjában áll az oktatás elérése mindenki számára; nemzetközi és kormányközi tudományos programokkal támogatja a természet- és társadalomtudományi kutatást; támogatja a kulturális identitás kifejezését; védi a világ természeti és kulturális örökségét; támogatja az információ szabad áramlását és a sajtószabadságot, továbbá erősíti a fejlődő országok kommunikációs kapacitását.

Az UNESCO-nak jelenleg 194 tagállama és 10 társult állama van. Legmagasabb szintű döntéshozatali fóruma a Közgyűlés, amely minden páratlan év novemberében ülésezik. A szervezet alapokmánya szerint minden ország egy szavazattal rendelkezik méretétől, lakosságától és befizetett tagdíjától függetlenül. A szervezet végrehajtó testülete az 58 tagból álló Végrehajtó Tanács, amely évente kétszer ülésezik. Feladata a Közgyűlés által elfogadott munkaterv végrehajtása. Tagjait a Közgyűlés választja meg, négyéves ciklusra. Az UNESCO főigazgatója 2017 óta Audrey Azoulay (korábbi francia kulturális miniszter), akinek a munkáját a Titkárság segíti. A Titkárság – az UNESCO mandátumának öt területe mentén – öt nagy részleggel rendelkezik, amelyeket főigazgató-helyettesek irányítanak. A kultúrával foglalkozó részleg keretei között, külön, kiemelt szervezeti egységként működik a Világörökségi Központ, amelynek fő feladata a Világörökségi Egyezmény végrehajtásának felügyelete.

Az UNESCO összesen 17 kormány- és nemzetközi bizottsággal, tanáccsal és programmal rendelkezik: ezek tagjait a Közgyűlés választja meg kétévente (négyéves ciklusra), összetételük, eljárásrendjük bizottságonként változó. Ezen kívül működik öt egyezményközi bizottság is, amelyek tagjait általában kétévente, az egyezmény részes államainak közgyűlésén választják meg (szintén négyéves ciklusra).

Magyarország 1948 óta tagja az UNESCO-nak. A szervezet céljainak, az alapokmányában rögzített feladatainak a teljesítése minden területen Magyarország nemzeti érdeke, de különösen fontos az a lehetőség, amit az UNESCO-tagságunk a határon túl élő magyar nemzeti kisebbségi közösségek jogai érvényesítésének, nemzeti identitásának védelme szempontjából jelent.

Magyarországot az UNESCO 40. Közgyűlése 2019 novemberében a szervezet Végrehajtó Tanácsának tagjává választotta a 2019-2023 közötti időszakra.

Az UNESCO-ról és Magyarország UNESCO-ban való részvételéről további részletes információk érhetők el a következő linkeken:

Az UNESCO honlapja: https://en.unesco.org/

Az UNESCO Világörökség Központ honlapja: https://whc.unesco.org/

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság honlapja: http://www.unesco.hu/

Az UNESCO aktuális álláshirdetései: https://careers.unesco.org/go/All-jobs-openings/782502/